Škola

Gymnázium

Osmileté gymnázium poskytuje úplné středoškolské vzdělání ukončené maturitní zkouškou. Vzdělávání žáků probíhá v souladu se školním vzdělávacím programem, s důrazem na rozvoj klíčových kompetencí (viz dokumenty ŠVP „Škola pro 21. století“).

Škola poskytuje svým žákům kvalitní individuální vzdělávání, formuje jejich intelektuální a mravní rozvoj, připravuje je pro další studium a pro úspěšný život v moderním světě.

Obchodní akademie

OA poskytuje úplné středoškolské vzdělání ukončené maturitní zkouškou. Absolventi si osvojují potřebné vědomosti, dovednosti a především klíčové a odborné kompetence v souladu se školním vzdělávacím programem (viz dokument „ŠVP – Obchodní akademie – Základ profesního života“). Naším společným cílem je poskytnout absolventům kvalitní odborné vzdělání a rozvinout jejich specifické dovednosti, které jim umožní prosadit se na trhu práce nebo pokračovat ve studiu daného oboru na vyšších i vysokých školách.

Motto gymnázia:

Má-li se člověk stát člověkem, musí se vzdělat.“
Jan Amos Komenský, učitel národů.

Motto obchodní akademie:

Škola je společenská instituce pro vzdělávání úspěšných lidí, pro tvorbu úspěšných životů.“ Milan Zelený, ekonom

Certifikace IES

 • 6. 4. 2010 škola získala jako vzdělávací instituce mezinárodní certifikaci International Education Society – IES
 • certifikát kvality stupně B ( ze stupnice A, B, C, D) přidělila na základě průzkumu a ověřování vzdělávacího procesu školy mezinárodní organizace stejného názvu, tedy International Education Society Ltd., Londýn
 • od 31. 5. 2011 jsme držitelem certifikačního stupně „B“+
 • od 10. 4. 2012 jsme držitelem certifikačního stupně „BB“, což znamená, že naše škola je kvalitní vzdělávací institucí na velmi dobré profesionální úrovni.
 • od 24. 3. 2016 jsme držitelem certifikačního stupně „BBB“, což znamená, že naše škola poskytuje kvalitní vzdělávání a je  vysoce erudovanou  a  profesionálně vedenou institucí.
 • od 25. 4. 2022 jsme držitelem certifikačního stupně „A“, tzn. „Spolehlivá instituce dosahující trvale dobrých výsledků“.
 • jako jedna z mála škol Plzeňského kraje jsme splnili poměrně náročná kritéria.
 • tento certifikát kvality informuje o dosažené úrovni kvality vzdělávání Gymnázia, Stříbro, Soběslavova 1426 ve vzdělávacích oborech – osmileté gymnázium a čtyřletá obchodní akademie v mezinárodním měřítku
 • pokud absolventi našich studijních oborů požádají o vystavení Certifikátu IES (vždy verze česká a v cizím jazyce), získávají výhodu v postavení na trhu práce v ČR a zejména na trhu práce v zahraničí, taktéž při přijímání na VŠ, také zejména v zahraničí
 • certifikát IES pro absolventy studia na naší škole se poskytuje za úplatu
 • naše škola získáním mezinárodního ocenění kvality vzdělávání, které poskytuje, přispívá k naplňování hlavního cíle EU, formulovaného v Lisabonu 2000: „Vytvořit z Evropské unie nejkonkurenceschopnější a nejdynamičtější znalostní ekonomiku, schopnou udržitelného hospodářského růstu s větším množstvím lepších pracovních míst a s větší sociální soudržností.“

Další informace k IES certifikátu naleznete v tomto letáku: Certification of education

Vize školy Gymnázium Stříbro

Vize je naší společnou představou úspěšné budoucnosti školy. Byla zpracována za spoluúčasti pedagogického sboru a vytvořena na základě uznávaných hodnot a idejí pedagogických pracovníků naší školy. Je výzvou pro všechny, kteří jsou s Gymnáziem Stříbro spojeni, neboť obsahuje základní filosofii školy. Měla by tedy být hybnou silou nejen pro jednotlivce, ale i pro celou školu.

 • chápe výchovně-vzdělávací proces jako službu žákům, rodičům a celé společnosti;
 • vyznává hodnoty jako profesionalita, otevřenost, vstřícnost, ochota pomáhat;
 • je rovnocenným partnerem zřizovateli, školské radě, žákům, rodičům i místní komunitě;
 • komplexně rozvíjí osobnost každého žáka pomocí moderních pedagogických prostředků a metod, které mají smysl a význam;
 • učí žáky, jak se mají učit a pracovat s informacemi, jak naslouchat a vzájemně komunikovat, a to i v několika cizích jazycích;
 • směřuje k tomu, aby pedagogický proces probíhal v prostředí umožňujícím optimální a všestranný rozvoj žáků, aby absolventi opouštěli školu jako sebevědomí a tvořiví lidé, vybaveni všemi kompetencemi pro život ve společnosti, motivovaní k dalšímu studiu a k práci ve své profesi;
 • staví základní pilíře hodnotové soustavy žáků;
 • učí žáky úctě k člověku, podporuje jejich smysl pro poctivost a spravedlnost;
 • od svých žáků očekává cílevědomost, pracovitost a odpovědnost;
 • od svých pedagogů očekává vysokou odbornost, vstřícnost a individuální přístup;
 • soustavně pracuje na svém rozvoji;
 • chce být atraktivní pro žáky, jejich rodiče i veřejnost.

Strategické cíle

Tyto strategické cíle školy vycházejí ze strategických dokumentů MŠMT, Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Plzeňského kraje, z mise a vize školy, dokumentů ŠVP Gymnázia Stříbro a z Koncepce rozvoje školy (zpracované Mgr. Milanem Deredimosem). Jedná se o dlouhodobé cíle, kterých chceme společnými silami dosáhnout ve stanoveném časovém horizontu. Jsou to cíle reálné, s efektivním managementem a aktivním pedagogickým sborem je škola bude schopna naplnit. Jejich stanovení je nezbytné, pokud chceme zodpovědně provádět pravidelné sebehodnocení a tím soustavně zvyšovat kvalitu školy. Je důležité vědět, kam naše společné úsilí směřuje. Z těchto strategických cílů se pak budou odvíjet jednotlivé cíle a plány práce školy na jednotlivé školní roky a operativní (krátkodobé) plány práce.
Celý dokument ve formátu PDF si je možno stáhnout  „zde”.

Školská rada

Školská rada při Gymnáziu, Stříbro, Soběslavova 1426,
zřízena od 1. ledna 2012 v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., § 167 a § 168.

Volbou a jmenováním se stali členy školské rady při Gymnáziu, Stříbro:

Zástupci žáků:

Tomáš Prchal, Přimda, Pod Hradem 237, zák. zástupce žáka G
Milada Huláková, Holostřevy 79, zák. zástupce žáka G

Zástupci pedagogů:

Mgr. Petra Baxová, Stříbro, U Věže 1687
Ing. Zuzana Holáková, Stříbro, Brožíkova 969

Zástupci zřizovatele:

Ing. Zuzana Švehlová, Plzeň, Plaská 55
Bc. Karel Lukeš, Stříbro, Májová 1172

Ve Stříbře dne 30. 6. 2021

Mgr. Milan Deredimos
ředitel školy

Historie školy

Naše škola se může pochlubit mnohaletou tradicí sahající až do předminulého století. Původně sídlila na náměstí v levém rohu jeho východní části. V letech 1862-63 byl zbořen bývalý panský dvůr a na stejném místě postavil stavební mistr Mrasek z blízkých Kladrub novostavbu, ve které již od r.1863 působila „Hauptschule“ (2. stupeň naší základní školy) a v r.1864 nižší reálná škola. Zásluhou tehdejšího starosty Stříbra, Adolfa rytíře von Streeruwitz, se Stříbro stalo 22.10.1870 budoucím sídlem reálného a vyššího gymnázia, které mělo být vybudováno na náklady českého studijního fondu, k čemuž došlo na základě výnosu č.7403 zemské školní rady v Praze. Od 1. září 1946 zde působilo české gymnázium. V průběhu let se zde vystřídalo celkem pět škol. V devadesátých letech 20. století se škola přestěhovala z již nevyhovujících prostor staré budovy na náměstí do moderní nové budovy v severní části města.
V současné době zde najdete osmileté gymnázium a čtyřletou obchodní akademii.
C.K. státní gymnázium na náměstí (konec 19.století)
C.K. státní gymnázium na náměstí (konec 19.století)
Nová budova v Soběslavově ulici (záběr z r.2008)
Nová budova v Soběslavově ulici (záběr z r.2008)