Naše škola realizuje v období 2020 – 2021 dva projekty v OP ŽP

Název programu: Operační program Životní prostředí
Číslo výzvy 05_19_121
Název výzvy: MŽP_121. výzva, PO 5, SC 5.1, průběžná
Název projektu: 5.1.a) Rekonstrukce a zateplení obálky školních budov
Registrační číslo projektu:  CZ.05.5.18/0.0/0.0/19_121/0012077

Jedná se o komplexní projekt ke snížení energetické náročnosti budovy kombinovaný ve dvou žádostech (projekt 5.1.a řeší zateplení budovy, projekt 5.1.b řeší instalaci vzduchotechniky).

Anotace projektu 5.1.a – Rekonstrukce a zateplení obálky školních budov:

Realizací zateplení dojde k zateplení svislé zděné konstrukce (výpočtová plocha dle PENB fasáda – 3 900 m2, střecha 3 538 m2, dále je nutné uvažovat se zateplením ostění otvorových výplní, zateplení svislých a vodorovných výstupků členité fasády (všechny tyto plochy je nutné zateplit z důvodu omezení vzniku tepelných mostů a z technických důvodů (nelze ukončit zateplení v ploše fasády).

Hlavní cíle projektu 5.1.a – Rekonstrukce a zateplení obálky školních budov:

Zlepšení tepelně technických vlastností obálky budovy, snížení provozních nákladů.

Cílem je snížit konečnou spotřebu energie a snížit spotřebu neobnovitelné primární energie prostřednictvím využití lokálních obnovitelných zdrojů ve veřejných budovách.

Snížení energetické náročnosti budovy, snížení emisí. Zateplením dojde k výraznému zlepšení tepelné pohody, úspoře nákladů za vytápění, odstranění příp. plísní a sanaci venkovní části domu. Vedlejším, i když také důležitým efektem bude celkové zlepšení vzhledu stávajícího objektu.

Místo realizace: Soběslavova 1426, 349 01 Stříbro, Stříbro


 

Název programu: Operační program Životní prostředí
Číslo výzvy 05_19_121
Název výzvy: MŽP_121. výzva, PO 5, SC 5.1, průběžná
Název projektu:

5.1b – Rekonstrukce a instalace vzduchotechniky k zabezpečení zdravého prostředí pro žáky

Registrační číslo projektu:

CZ.05.5.18/0.0/0.0/19_121/0012075

Jedná se o komplexní projekt ke snížení energetické náročnosti budovy kombinovaný ve dvou žádostech (projekt 5.1.a řeší zateplení budovy, projekt 5.1.b řeší instalaci vzduchotechniky).

Anotace projektu 5.1b – Rekonstrukce a instalace vzduchotechniky k zabezpečení zdravého prostředí pro žáky:

V gymnázium dojde k realizaci rekuperačních jednotek v kuchyni, v tělocvičně a v jednotlivých učebnách. Technické zařízení je navrženo v souladu hygienickými normami na prostory a provoz zařízení pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, splňuje podmínky ochrany zaměstnanců. Podrobnější popis o VZT je popsán v energetickém posudku.

Projekt řeší nevyhovující podmínky pro žáky ve třídách. Nevhodné podmínky pro žáky, pedagogy, u nichž se objevuje apatie i únava. Při dalším růstu koncentrace CO2 se následky zhoršují, nastupuje ospalost, bolesti hlavy a další nepříznivé účinky. Situaci může dále zhoršit nevhodný teplotní režim zejména pak vyšší teplota prostředí.

Realizace bude probíhat na adrese: Soběslavova 1426, 349 01 Stříbro, Stříbro 757837.

Hlavní cíle projektu 5.1b – Rekonstrukce a instalace vzduchotechniky k zabezpečení zdravého prostředí pro žáky:

Odstranit nevyhovující technicko-provozní standardy. Odstranit současné nevyhovující hygienické podmínky ve třídách. Zhoršená soustředěnost dětí ale i učitelů. Ztráta tepelné energie při větrání okny.

Zlepšení vzduchu v jednotlivých místnostech, snížení provozních nákladů. Cílem rekuperace je neztrácet energii ale efektivně větrat.

V důsledku projektu jsou očekávány změny především ve výrazném a citelném zlepšení vzduchu ve třídách. Tím snížená nemocnost žáků ale také pedagogů. Instalací rekuperačních jednotek docílí žadatel i zamezení častých nemocí dětí, eliminuje se ospalost a nepozornost žáků při vyučování. Díky instalaci jednotek dojde k úspoře energie.

Místo realizace: Soběslavova 1426, 349 01 Stříbro, Stříbro

5.1.a) Rekonstrukce a zateplení obálky školních budov

5.1b – Rekonstrukce a instalace vzduchotechniky k zabezpečení zdravého prostředí pro žáky