Obchodní akademie

Čím se lišíme a co se naučíte?

Kromě jiného a samozřejmého širokou nabídkou volitelných předmětů (zejména v posledních ročnících), jimiž se zvyšuje připravenost absolventa pro výkon praktických obchodně podnikatelských funkcí ve výrobních firmách, podnicích, peněžnictví a možnost uplatnění ve státní i veřejné správě a službách cestovního ruchu.

Charakter studia

 • odborné vzdělání v ekonomické oblasti a službách cestovního ruchu
 • všeobecné vzdělávání blízké studiu gymnázia (zejména oblast jazyků)
 • praktické dovednosti vhodné pro každého (psaní na klávesnici všemi deseti, práce s počítačem…)

Zaměření studia

 • na osvojení odborných znalostí z oblasti ekonomiky a služeb cestovního ruchu
 • na osvojení základních i hlubších poznatků humanitních i přírodovědných oborů
 • na získání specifických dovedností důležitých pro vedení hospodaření (účetnictví, hospodářská korespondence…)

Uplatnění absolventa

 • pracovník i manažer cestovních kanceláří, cestovních agentur, turistických informačních center a hotelových komplexů
 • vedení hospodaření soukromých podnikatelů
 • vedení vlastní malé a střední firmy
 • samostatní odborní pracovníci v bankách, spořitelnách, směnárnách a pojišťovnách
 • manažeři (při hlubším studiu též daňoví poradci)
 • možnost dalšího studia na všech typech vysokých škol

Doplňující informace

 • studium je čtyřleté, ukončené maturitní zkouškou
 • zájemcům a nejlepším studentům bude umožněno vykonat státní zkoušku z psaní na klávesnici
 • pro studenty denního studia je zabezpečeno stravování ve školní jídelně, případně též ubytování v domově mládeže
 • přehled předmětů si můžete prohlédnout v učebním plánu.

Co se naučíte v odborných předmětech? Tak například:

Hospodářský zeměpis a geografie cestovního ruchu (HZG)

Budete schopni:

 • chápat vliv geografického prostředí na realizaci cestovního ruchu
 • pokládat geografické otázky (např. kde a proč je co umístěno, jaké jsou příčiny a důsledky) a odpovídat na ně
 • orientovat se na mapách
 • chápat rozdělení světa do ekonomických center a provádějí srovnání makroregionů, států
 • naučit se získávat z odborné literatury a dalších zdrojů informace vztahující se k problematice cestovního ruchu
 • orientovat se v aktuální politické, ekonomické, demografické a ekologické situaci současného světa a jeho částí

Aplikovaná ekonomie (APE)

Budete schopni:

 • založit a vést malý a střední podnik, např. výrobní podnik, cestovní kancelář
 • uplatnit poznatky psychologie prodeje při jednání s klienty a obchodními partnery při nákupu i prodeji výrobků a služeb, služeb v cestovním ruchu
 • reprezentovat firmu a spoluvytváří image firmy na veřejnosti
 • strategicky a analyticky se rozhodovat při práci v týmu
 • zorganizovat vlastí třídní výlet

Služby cestovního ruchu (SCR)

Budete schopni:

 • uplatňovat ekonomickou efektivnost při činnostech v cestovním ruchu
 • jednat hospodárně a v souladu s etikou podnikání
 • využít vědomosti o podnikání, jeho formách a řízení i v oblasti služeb cestovního ruchu
 • využít vědomosti o podnikových činnostech cestovního ruchu
 • využívat různé zdroje informací k doplnění svých znalostí

Marketing a management cestovního ruchu (MCR)

Budete schopni:

 • vykonávat pracovní pozice na úrovni manažerů podniků, podniků služeb cestovního ruchu
 • uplatnit poznatky psychologie prodeje při jednání s klienty a obchodními partnery
 • uplatnit poznatky psychologie při nákupu a prodeji, při nákupu a prodeji služeb cestovního ruchu
 • efektivně využívat marketingové nástroje za účelem tvorby zisku