Registrační číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_050/0002547

Hlavním cílem realizace projektu je prostřednictvím investice do moderního vybavení jazykové laboratoře zlepšit kvalitu formálního vzdělávání s důrazem na rozvoj klíčových kompetencí komunikace v cizích jazycích a tím zvýšit reálnou uplatnitelnost absolventů školy na trhu práce.

Výstupem projektu je jedna odborná učebna – jazyková laboratoř. Její využití je pro výuku cizích jazyků pro žáky oboru gymnázium a obchodní akademie.

Rozpočet projektu je 1 443 tis. Kč, z toho dotace činí 1 298 tis. Kč.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií. Struktura financování je 85% z Evropské unie, 5% ze státního rozpočtu ČR, 10% z rozpočtu žadatele/příjemce dotace.