AKTUALITY‎ > ‎

Vydávání stejnopisů vysvědčení a maturitních vysvědčení

přidáno: 11. 3. 2013 7:11, autor: Dimitrij Tjunikov
I. STEJNOPIS VYSVĚDČENÍ, MATURITNÍHO VYSVĚDČENÍ (dále jen „stejnopis“) 

Stejnopis vydá škola na základě písemné žádosti,
  • osobě, jíž byl vydán prvopis, nebo 
  • jejímu zákonnému zástupci.

Stejnopis se vyhotovuje na příslušném tiskopisu platném v době vydání prvopisu popřípadě není-li k dispozici tento tiskopis, vyhotoví se stejnopis na jiném vhodném tiskopisu.

Vydává-li se stejnopis z důvodu změny pohlaví žadatele, uvede se na stejnopisu jméno a příjmení žadatele a jeho rodné číslo podle stavu ke dni vydání stejnopisu.

K žádosti o vydání stejnopisu se v tomto případě přiloží:

  • rozhodnutí příslušného správního úřadu o povolení změny jména a příjmení, popř. jeho úředně ověřený opis, 
  • prvopis vysvědčení, 
  • doklad o rodném čísle, které bylo žadateli přiděleno. 

II. DALŠÍ USTANOVENÍ


Za vydání stejnopisu vysvědčení se stanovuje poplatek na úhradu vynaložených nákladů ve výši 100,- Kč.

Poplatky lze hradit formou úhrady v hotovosti v kanceláři školy (při převzetí) nebo převodem na účet 175 086 790 / 0300, variabilní symbol (datum narození ve formátu DDMMRRRR). Tato částka musí být při platbě převodem zaplacena před vyhotovením stejnopisu. V případě zaplacení formou převodu na účet, vyhotoví škola stejnopis až poté, kdy jí banka potvrdí provedenou platbu. 

III. PŘÍLOHY

Příloha č. 1 Vzor žádosti o vydání stejnopisu

IV. PLATNOST SMĚRNICE

Směrnice o vydávání stejnopisu vysvědčení nabývá účinnosti dnem 02.01.2013 

Mgr. Milan Deredimos 
ředitel školy
Ċ
Dimitrij Tjunikov,
11. 3. 2013 7:12