II. kolo přijímacího řízení

Pro školní rok 2015 / 2016 bude Gymnázium, Stříbro, Soběslavova 1426 otevírat:
1 třídu čtyřletého studia, 32 žáků, obor 63 – 41 – M / 02 Obchodní akademie.

Uchazeči z 9. tříd ZŠ podávají přihlášky řediteli gymnázia do 29. května 2015.
Počet přijatých uchazečů
Ve II. kole přijímacího řízení bude přijato 7 uchazečů bez konání přijímací zkoušky
na základě prospěchu ve 2. pololetí 8. ročníku a v 1. pololetí 9. ročníku ZŠ..

Mgr. Milan Deredimos
ředitel školy


Přijímací řízení – školní rok 2015 / 2016

Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2015 / 2016

Výsledkové listiny ve formátu PDF lze stáhnout zde:Kriteria přijímacího řízení
(platná pro 1. kolo přijímacího řízení v roce 2015)

Na všech středních školách zakončených maturitní zkouškou v Plzeňském kraji budou uchazeči v roce 2015 konat přijímací zkoušky z českého jazyka a literatury a matematiky.
Gymnázium Stříbro bude při přijímacím řízení pro školní rok 2015/2016 využívat centrálně zadávané jednotné testy vypracované Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání (CERMAT).
Podrobnější informace budeme průběžně zveřejňovat na našich webových stránkách ihned, jak je od CERMATu obdržíme.

Gymnázium Stříbro otevře ve školním roce 2015/2016
  • jednu třídu osmiletého studia oboru 79-41-K/81 gymnázium, pro žáky 5. tříd ZŠ (30 míst); 
  • jednu třídu čtyřletého studia oboru 63-41-M/02 obchodní akademie se zamě- řením na podnikání a služby cestovního ruchu,pro žáky 9. tříd ZŠ (30 míst); 
  • 3 místa pro zájemce o studium oboru 79-41-K/81 gymnázium, pro žáky 9. tříd ZŠ (doplnění uvolněných míst v kvintě); 
Uchazeči (od nejlepšího) budou seřazeni podle jejich celkového bodového zisku, který je součtem bodů za přijímací zkoušky a prospěch na ZŠ. 


Váha přijímacích testů:

79-41-K/81 Gymnázium osmileté - 80 % získané body za přijímací zkoušky, 20 % činí body za prospěch na ZŠ, kapacita 30 žáků, přijato bude 28 žáků, 2 místa ponechána na odvolání;
63-41-M/02 Obchodní akademie - 10 % získané body za přijímací zkoušky, 90 % činí body za prospěch na ZŠ, přijato bude 30 žáků;


Kritéria pro přijetí v přijímacím řízení ve školním roce 2015/2016 - gymnázium

Ředitel Gymnázia Stříbro rozhodl podle § 60 odst. 2 a 3 školského zákona o konání přijímacích zkoušek v rámci přijímacího řízení a stanovil jednotná kritéria pro uchazeče o přijetí do 1. ročníku oboru vzdělání 79-41-K/81 gymnázium pro školní rok 2015/2016:

Uchazeči budou při přijímání ke vzdělávání hodnoceni podle:

aa) průměrný prospěch žáka v 1. pololetí 5. ročníku ZŠ. ………. max. 5 bodů

ab) známka z českého jazyka v 1. pololetí 5. ročníku ZŠ………. max. 10 bodů

ac) známka z matematiky v 1. pololetí 5. ročníku ZŠ…………… max. 10 bodů


b) výsledek přijímací zkoušky ve formě centrálně zadávaných jednotných testů (test z matematiky a českého jazyka a literatury)

Hodnocení testu z českého jazyka a literatury ………………max. 50bodů

Hodnocení testu z matematiky ……………….…......………...max. 50bodů

Nejvyšší dosažitelné hodnocení je 125 bodů.

Uchazeči se řadí podle celkového počtu bodů získaných v přijímacím řízení sestupně, bude přijato celkem 30 uchazečů, 28 při samotném přijímacím řízení a 2 místa jsou rezervována pro odvolání.

Při dosažení rovnosti bodů rozhodne o pořadí umístění uchazeče lepší bodový výsledek dosažený za průměrný prospěch v 1. pololetí 5. ročníku ZŠ, při opětovné rovnosti bodů pak vyšší počet bodů za známku z matematiky, při opětovné rovnosti bodů pak vyšší počet bodů za známku z českého jazyka, při opětovné rovnosti bodů pak vyšší počet bodů za test z matematiky.

Přijati budou i žáci se zdravotním postižením, případně zdravotně znevýhodněni.

Kritéria pro přijetí v přijímacím řízení ve školním roce 2015/2016 - obchodní akademie

Ředitel Gymnázia Stříbro rozhodl podle § 60 odst. 2 a 3 školského zákona o konání přijímacích zkoušek v rámci přijímacího řízení a stanovil jednotná kritéria pro uchazeče o přijetí do 1. ročníku oboru vzdělání 63-41-M/02 obchodní akademie pro školní rok 2015/2016:

Uchazeči budou v 1. kole přijímacího řízení hodnoceni podle

aa) průměrný prospěch žáka ve 2. pololetí 8. ročníku ZŠ. ……… max. 18 bodů

ab) průměrný prospěch žáka v 1. pololetí 9. ročníku ZŠ. …….…. max. 18 bodů

ac) součet známek z českého jazyka ve 2. pololetí 8. ročníku
      a v 1. pololetí 9. ročníku ZŠ………………………........………. max. 18 bodů

ad) součet známek z matematiky ve 2. pololetí 8. ročníku
      a v 1. pololetí 9. ročníku ZŠ……………………....……………. max. 18 bodů

ae) součet známek z cizího jazyka ve 2. pololetí 8. ročníku 
      a v 1. pololetí 9. ročníku ZŠ, hodnotí se jeden jazyk
      s lepším součtem známek………………………….....……….. max. 18 bodů


b) výsledek přijímací zkoušky ve formě centrálně zadávaných jednotných testů (test z matematiky a českého jazyka a literatury)

Hodnocení testu z českého jazyka a literatury …….......…………max. 5 bodů

Hodnocení testu z matematiky ………………………....................max. 5 bodů

Nejvyšší dosažitelné hodnocení je 100 bodů.

Uchazeči se řadí podle celkového počtu bodů získaných v přijímacím řízení sestupně, budou přijati uchazeči do 30. místa.

Při dosažení rovnosti bodů rozhodne o pořadí umístění uchazeče lepší bodový výsledek dosažený za průměrný prospěch ve 2. pololetí 8. ročníku ZŠ, při opětovné rovnosti bodů pak

lepší bodový výsledek dosažený za průměrný prospěch v 1. pololetí 9. ročníku ZŠ, při opětovné rovnosti bodů vyšší počet bodů za součet známek z českého jazyka, při opětovné rovnosti bodů pak vyšší počet bodů za součet známek z cizího jazyka, při opětovné rovnosti bodů pak vyšší počet bodů za součet známek z matematiky, při opětovné rovnosti bodů pak vyšší počet bodů za test z českého jazyka.

Přijati budou i žáci se zdravotním postižením, případně zdravotně znevýhodněni.

Ilustrační testy a další informace najdete zde:

http://www.cermat.cz/prijimaci-rizeni-sl-2015-1404035005.html

Gymnázium Stříbro bude pro zájemce realizovat přípravné kurzy.
Konkrétné informace k přípravným kurzům budou k dispozici po 21.1.2015.

Termíny konání přijímacích zkoušek:

15. 4. 2015 pro čtyřleté obory
16. 4. 2015 pro osmileté studium

Mgr. Milan Deredimos 
ředitel školy


Přípravné kurzy k přijímacím zkouškám

V rámci nového způsobu přijímání na SŠ v Plzeňském kraji zahajujeme přípravné kurzy k přijímacím zkouškám. Absolvování přípravného kurzu není kriteriem pro přijetí ke studiu

Kurzy jsou organizovány v pěti dvouhodinových blocích (60 min. MAT a 60 min. ČJ).

Termín: 5. i 9. ročníky ZŠ – úterý – 10. února, 17. února, 3. března, 10. března a 17. března 2015;

ÚTERÝ

14:30 – 15:30

15:30 – 15:40

15:40 – 16:40

5. ročník skupina A

MAT

přestávka

ČJ

5. ročník skupina B

ČJ

přestávka

MAT

ÚTERÝ

15:20 – 16:20

16:20 – 16:30

16:30 – 17:30

9. ročník skupina A

MAT

přestávka

ČJ

9. ročník skupina B

ČJ

přestávka

MAT


Místo: Gymnázium Stříbro, Soběslavova 1426, 3. patro

Cena: ČJ (5x 60 min.): 350,- Kč; MAT (5x 60 min.): 350,- Kč;

ČJ+MAT : 600,- Kč;

Účastníci kurzu, kteří nastoupí ke studiu budou osvobozeni od platby zálohy za čip umožňující vstup do budovy školy.

Platba: převodem na účet č.: 175 086 790 / 0300, ČSOB Stříbro, do 2. 2. 2015;

variabilní symbol= rodné číslo dítěte před lomítkem; do zprávy pro příjemce: jméno a příjmení dítěte;


Obsah jednotlivých lekcí (shodně pro MAT i ČJ):

1. lekce – seznámení s problematikou státních přijímacích zkoušek, s různými typy úloh a zadání, ukázky jednotlivých typů úkolů a způsobů jejich řešení
2. lekce – 1. cvičný test přijímacích zkoušek
3. lekce – vyhodnocení testu a rozbor jednotlivých úloh
4. lekce – 2. cvičný test přijímacích zkoušek
5. lekce – vyhodnocení testu a rozbor jednotlivých úloh

S sebou: psací a rýsovací potřeby, blok, svačina a pití


Přihláška: ke stažení na www.goas.cz – odkaz přijímací zkoušky

Přihlášky zasílejte na adresu školy (případně odevzdejte osobně v kanceláři školy), nebo naskenované na e-mailovou adresu kantor@goas.cz do 2. 2. 2015.

Počet míst je omezen, přednost budou mít zájemci, kteří uhradí účastnický poplatek dříve.

Přihlášku do kurzu s můžete stáhnout niže -> (Přípravné kurzy.pdf - odstřihnout konec).

Ċ
Dimitrij Tjunikov,
23. 1. 2015 6:43
Ĉ
Dimitrij Tjunikov,
23. 1. 2015 6:44
Ċ
Dimitrij Tjunikov,
23. 1. 2015 6:44