Commercial academy specialised in entrepreneurship and tourist business Die handelsakademie mit der spezialisierung für unternehmen und reiseverkehrdienste Коммерческое училище Các thông tin về ngành kinh doanh và du lịch Informace o OA

Informace o obchodní akademii se zaměřením na podnikání a služby cestovního ruchu


Co je charakteristické pro naši školu?

 • stabilizovaný a kvalifikovaný pedagogický kolektiv 
 • individuální přístup k práci i problémům jednotlivce 
 • nový, moderně vybavený školní objekt 
 • široká nabídka kulturních a sportovních aktivit 
 • možnost kvalitního stravování v budově školy 
 • pravidelná účast našich studentů v soutěži mladých podnikatelů (Junior Achievement o.p.s) 
 • každoročně pořádaný studentský Majáles a Majálples 


Čím se lišíme?

Kromě jiného a samozřejmého širokou nabídkou volitelných předmětů (zejména v posledních ročnících), jimiž se zvyšuje připravenost absolventa pro výkon praktických obchodně podnikatelských funkcí ve výrobních firmách, podnicích, peněžnictví a možnost uplatnění ve státní i veřejné správě a službách cestovního ruchu. 

Co se naučíte v odborných předmětech? Tak například:

Hospodářský zeměpis a geografie cestovního ruchu (HZG)

Budete schopni:
 • chápat vliv geografického prostředí na realizaci cestovního ruchu 
 • pokládat geografické otázky (např. kde a proč je co umístěno, jaké jsou příčiny a důsledky) a odpovídat na ně 
 • orientovat se na mapách 
 • chápat rozdělení světa do ekonomických center a provádějí srovnání makroregionů, států 
 • naučit se získávat z odborné literatury a dalších zdrojů informace vztahující se k problematice cestovního ruchu 
 • orientovat se v aktuální politické, ekonomické, demografické a ekologické situaci současného světa a jeho částí 

Aplikovaná ekonomie (APE)

Budete schopni:
 • založit a vést malý a střední podnik, např. výrobní podnik, cestovní kancelář 
 • uplatnit poznatky psychologie prodeje při jednání s klienty a obchodními partnery při nákupu i prodeji výrobků a služeb, služeb v cestovním ruchu 
 • reprezentovat firmu a spoluvytváří image firmy na veřejnosti 
 • strategicky a analyticky se rozhodovat při práci v týmu 
 • zorganizovat vlastí třídní výlet 

Služby cestovního ruchu (SCR)

Budete schopni:
 • uplatňovat ekonomickou efektivnost při činnostech v cestovním ruchu 
 • jednat hospodárně a v souladu s etikou podnikání 
 • využít vědomosti o podnikání, jeho formách a řízení i v oblasti služeb cestovního ruchu 
 • využít vědomosti o podnikových činnostech cestovního ruchu 
 • využívat různé zdroje informací k doplnění svých znalostí 

Marketing a management cestovního ruchu (MCR)

Budete schopni:
 • vykonávat pracovní pozice na úrovni manažerů podniků, podniků služeb cestovního ruchu 
 • uplatnit poznatky psychologie prodeje při jednání s klienty a obchodními partnery 
 • uplatnit poznatky psychologie při nákupu a prodeji, při nákupu a prodeji služeb cestovního ruchu 
 • efektivně využívat marketingové nástroje za účelem tvorby zisku

Charakter studia

 • odborné vzdělání v ekonomické oblasti a službách cestovního ruchu
 • všeobecné vzdělávání blízké studiu gymnázia (zejména oblast jazyků)
 • praktické dovednosti vhodné pro každého (psaní na klávesnici všemi deseti, práce s počítačem...)

Zaměření studia

 • na osvojení odborných znalostí z oblasti ekonomiky a služeb cestovního ruchu
 • na osvojení základních i hlubších poznatků humanitních i přírodovědných oborů
 • na získání specifických dovedností důležitých pro vedení hospodaření (účetnictví, hospodářská korespondence...)

Uplatnění absolventa

 • pracovník i manažer cestovních kanceláří, cestovních agentur, turistických informačních center a hotelových komplexů
 • vedení hospodaření soukromých podnikatelů
 • vedení vlastní malé a střední firmy
 • samostatní odborní pracovníci v bankách, spořitelnách, směnárnách a pojišťovnách
 • manažeři (při hlubším studiu též daňoví poradci)
 • možnost dalšího studia na všech typech vysokých škol

Doplňující informace

 • studium je čtyřleté, ukončené maturitní zkouškou
 • zájemcům a nejlepším studentům bude umožněno vykonat státní zkoušku z psaní na klávesnici
 • pro studenty denního studia je zabezpečeno stravování ve školní jídelně, případně též ubytování v domově mládeže
 • přehled předmětů, které budou v průběhu studia vyučovány: český jazyk, první a druhý světový jazyk, občanská nauka, dějepis, zeměpis, matematika, fyzika, chemie, tělesná výchova, podniková ekonomika, účetnictví, výpočetní technika, obchodní korespondence, psaní na klávesnici, ekonomické teorie, statistika, právní nauka, ekonomická cvičení, zbožíznalství
 • z jazyků se na škole vyučuje angličtině, němčině

Závěrem

Obchodní akademie je koncipována jako univerzální střední škola obchodně-podnikatelského zaměření, připravující absolventy na výkon různorodých činností spojených s podnikáním a službami cestovního ruchu.