O NÁS‎ > ‎

Poslání (mise), vize a strategie školy


Mise (poslání) školy pro vzdělávací obor „osmileté gymnázium“

Má-li se člověk stát člověkem, musí se vzdělat.“ Jan Amos Komenský, učitel národů

Osmileté gymnázium poskytuje úplné středoškolské vzdělání ukončené maturitní zkouškou. Vzdělávání žáků probíhá v souladu se školním vzdělávacím programem, s důrazem na rozvoj klíčových kompetencí (viz dokumenty ŠVP „Škola pro 21. století“). Škola poskytuje svým žákům kvalitní individuální vzdělávání, formuje jejich intelektuální a mravní rozvoj, připravuje je pro další studium a pro úspěšný život v moderním světě.

Mise (poslání) školy pro vzdělávací obor „obchodní akademie“

Škola je společenská instituce pro vzdělávání úspěšných lidí, pro tvorbu úspěšných životů.“ Milan Zelený, ekonom

Obchodní akademie poskytuje úplné středoškolské vzdělání ukončené maturitní zkouškou. Absolventi si osvojují potřebné vědomosti, dovednosti a především klíčové a odborné kompetence v souladu se školním vzdělávacím programem (viz dokument „ŠVP – Obchodní akademie – Základ profesního života“). Naším společným cílem je poskytnout absolventům kvalitní odborné vzdělání a rozvinout jejich specifické dovednosti, které jim umožní prosadit se na trhu práce nebo pokračovat ve studiu daného oboru na vyšších i vysokých školách.


Vize školy Gymnázium Stříbro

 • chápe výchovně-vzdělávací proces jako službu žákům, rodičům a celé společnosti; 
 • vyznává hodnoty jako profesionalita, otevřenost, vstřícnost, ochota pomáhat; 
 • je rovnocenným partnerem zřizovateli, školské radě, žákům, rodičům i místní komunitě; 
 • komplexně rozvíjí osobnost každého žáka pomocí moderních pedagogických prostředků a metod, které mají smysl a význam; 
 • učí žáky, jak se mají učit a pracovat s informacemi, jak naslouchat a vzájemně komunikovat, a to i v několika cizích jazycích; 
 • směřuje k tomu, aby pedagogický proces probíhal v prostředí umožňujícím optimální a všestranný rozvoj žáků, aby absolventi opouštěli školu jako sebevědomí a tvořiví lidé, vybaveni všemi kompetencemi pro život ve společnosti, motivovaní k dalšímu studiu a k práci ve své profesi; 
 • staví základní pilíře hodnotové soustavy žáků; 
 • učí žáky úctě k člověku, podporuje jejich smysl pro poctivost a spravedlnost; 
 • od svých žáků očekává cílevědomost, pracovitost a odpovědnost; 
 • od svých pedagogů očekává vysokou odbornost, vstřícnost a individuální přístup; 
 • soustavně pracuje na svém rozvoji; 
 • chce být atraktivní pro žáky, jejich rodiče i veřejnost. 

Tato vize je naší společnou představou úspěšné budoucnosti školy. Byla zpracována za spoluúčasti pedagogického sboru a vytvořena na základě uznávaných hodnot a idejí pedagogických pracovníků naší školy. Je výzvou pro všechny, kteří jsou s Gymnáziem Stříbro spojeni, neboť obsahuje základní filosofii školy. Měla by tedy být hybnou silou nejen pro jednotlivce, ale i pro celou školu.

Strategické cíle Gymnázia Stříbro pro období září 2013 – červen 2018

Tyto strategické cíle školy vycházejí ze strategických dokumentů MŠMT, Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Plzeňského kraje, z mise a vize školy, dokumentů ŠVP Gymnázia Stříbro a z Koncepce rozvoje školy (zpracované Mgr. Milanem Deredimosem). Jedná se o dlouhodobé cíle, kterých chceme společnými silami dosáhnout ve stanoveném časovém horizontu. Jsou to cíle reálné, s efektivním managementem a aktivním pedagogickým sborem je škola bude schopna naplnit. Jejich stanovení je nezbytné, pokud chceme zodpovědně provádět pravidelné sebehodnocení a tím soustavně zvyšovat kvalitu školy. Je důležité vědět, kam naše společné úsilí směřuje. Z těchto strategických cílů se pak budou odvíjet jednotlivé cíle a plány práce školy na jednotlivé školní roky a operativní (krátkodobé) plány práce.
Celý dokument ve formátu PDF si je možno stáhnout z odkazu pod článkem.


Ċ
Dimitrij Tjunikov,
25. 8. 2018 6:51